General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
173 0 before 1950 Never
177 0 110 67 Never
174 0 before 1949 Never
173 0 before 1950 Never
177 5 110 67 Never
177 9 125 52 Never
177 7 140 36 Never
177 8 before 1946 Never
177 0 before 1946 Never
176 12 before 1946 Never
176 3 before 1946 Never
176 4 before 1946 Never
176 8 129 47 Never
175 0 before 1948 Never
175 0 148 27 Never
175 7 97 77 Never
175 0 before 1948 Never
175 13 103 71 Never
174 2 147 26 Never
174 5 before 1948 Never
174 4 before 1948 Never
174 5 104 69 Never
174 6 101 72 Never
174 1 148 26 Never
174 6 130 44 Never
174 7 before 1949 Never
174 6 96 77 Never
174 0 143 31 Never
174 0 152 22 Never
174 7 100 73 Never
174 5 131 42 Never
174 0 before 1949 Never
174 12 before 1949 Never
174 0 117 56 Never
174 0 151 22 Never
174 9 117 56 Never
174 4 before 1949 Never
173 0 150 23 Never
173 9 137 36 Never
173 10 103 70 Never
173 0 before 1949 Never
173 4 109 64 Never
173 16 108 65 Never
173 1 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 9 107 65 Never
173 5 before 1950 Never
173 0 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 0 before 1950 Never
173 4 109 64 Never
173 4 before 1950 Never
173 11 118 54 Never
173 3 before 1950 Never
173 11 before 1950 Never
173 6 133 39 Never
173 0 149 23 Never
172 3 124 48 Never
172 0 119 53 Never
172 8 before 1950 Never
172 7 before 1951 Never
172 5 before 1951 Never
172 14 before 1951 Never
172 10 before 1951 Never
172 7 130 42 Never
172 6 131 40 Never
172 7 before 1951 Never
171 5 before 1951 Never
171 0 before 1951 Never
171 7 103 68 Never
170 3 before 1953 Never
170 7 before 1953 Never
169 13 116 53 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ