General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
252 0 249 3 Never
251 0 226 25 Never
272 0 266 5 Never
157 0 104 53 Never
250 0 249 1 Never
155 0 78 76 Never
152 0 104 48 Never
150 0 146 4 Never
248 0 before 1874 Never
147 0 62 85 Never
146 0 68 77 Never
248 6 194 53 Never
143 3 72 71 Never
246 0 246 0 Never
140 0 68 71 Never
137 0 56 81 Never
271 0 270 0 Never
288 0 211 76 Never
280 4 248 32 Never
280 1 217 62 Never
279 0 275 4 Never
279 0 before 1844 Never
277 0 277 0 Never
276 0 274 2 Never
270 0 270 0 Never
270 0 266 3 Never
122 0 before 2000 Never
121 0 before 2001 Never
329 9 263 65 Never
estimated 1654 7 308 Never
292 9 247 44 Never
214 1 128 85 Never
302 11 250 51 Never
estimated 1676 6 303 Never
305 7 259 46 Never
308 3 258 50 Never
287 3 240 47 Never
183 4 118 64 Never
154 5 89 64 Never
319 1 259 60 Never
320 1 250 70 Never
288 0 before 1835 Never
235 0 183 52 Never
164 0 95 68 Never
144 0 before 1978 Never
138 2 64 74 Never
134 2 78 56 Never
108 0 34 74 Never
106 0 before 2017 Never
268 0 225 43 Never
143 0 62 81 Never
291 0 264 26 Never
300 7 250 50 Never
276 0 275 1 Never
192 4 158 33 Never
167 2 98 69 Never
165 0 105 60 Never
162 0 94 67 Never
189 0 159 29 Never
301 9 230 70 Never
296 4 221 75 Never
254 1 217 36 Never
291 0 211 80 Never
227 0 200 26 Never
190 0 188 2 Never
226 5 172 54 Never
178 0 162 15 Never
192 0 122 70 Never
189 0 176 13 Never
179 0 178 0 Never
176 0 176 Never
176 1 147 28 Never
175 0 175 0 Never
147 0 130 17 Never
estimated 1694 0 before 1794 Never
estimated 1694 0 293 Never
estimated 1694 0 297 Never
estimated 1719 0 before 1819 Never
316 0 before 1807 Never
estimated 1719 0 before 1819 Never
306 0 304 1 Never
304 0 299 5 Never
299 0 before 1823 Never
297 0 296 0 Never
295 0 295 0 Never
285 0 286 0 Never
284 0 280 4 Never
244 0 236 8 Never
estimated 1732 0 259 Never
183 0 129 54 Never
154 0 97 56 Never
127 0 55 72 Never
125 0 53 72 Never
124 1 57 67 Never
122 0 47 74 Never
114 0 113 0 Never
151 0 147 4 Never
147 0 143 4 Never
188 0 175 13 Never
183 4 120 63 Never
126 0 60 65 Never
124 5 40 84 Never
122 1 68 53 Never
120 3 62 57 Never
137 0 92 45 Never
93 0 71 22 Never
230 0 230 0 Never
191 0 159 31 Never
187 4 132 55 Never
163 0 123 40 Never
158 0 85 73 Never
156 0 155 0 Never
153 2 77 75 Never
124 0 61 62 Never
121 1 51 69 Never
133 1 42 90 Never
131 3 56 75 Never
103 0 78 25 Never
102 0 78 23 Never
98 2 18 80 Never
218 12 140 78 Never
212 15 142 69 Never
182 1 111 70 Never
estimated 1813 1 130 Never
148 4 88 60 Never
159 2 72 87 Never
210 2 124 85 Never
176 3 98 77 Never
222 1 140 82 Never
170 2 133 36 Never
205 5 133 72 Never
estimated 1728 0 before 1828 Never
230 0 228 2 Never
150 0 149 0 Never
208 1 124 83 Never
174 0 104 70 Never
estimated 1829 0 182 Never
229 3 171 57 Never
187 0 132 54 Never
158 0 before 1964 Never
185 0 123 61 Never
331 0 250 80 Never
228 0 161 67 Never
135 0 before 1987 Never
171 0 116 55 Never
217 2 137 80 Never
182 0 114 67 Never
227 0 224 3 Never
225 15 143 82 Never
224 3 159 65 Never
223 4 186 36 Never
266 0 206 59 Never
221 5 156 65 Never
220 0 161 59 Never
220 12 173 46 Never
219 0 219 0 Never
219 0 before 1904 Never
217 0 152 64 Never
274 0 260 13 Never
262 0 260 2 Never
210 0 147 63 Never
207 2 144 63 Never
207 0 before 1916 Never
204 0 199 4 Never
202 0 201 1 Never
274 0 274 0 Never
259 0 205 53 Never
196 0 195 0 Never
258 0 253 5 Never
194 0 194 0 Never
257 0 before 1865 Never
191 0 103 87 Never
190 0 118 71 Never
190 0 before 1933 Never
257 0 before 1865 Never
189 0 182 7 Never
257 2 190 66 Never
187 0 116 70 Never
187 1 97 89 Never
185 2 114 71 Never
185 0 134 51 Never
185 4 142 42 Never
184 1 126 57 Never
184 4 103 80 Never
181 0 111 70 Never
256 0 255 0 Never
181 3 118 62 Never
180 0 108 72 Never
180 4 110 70 Never
178 0 178 0 Never
178 0 142 36 Never
177 0 152 24 Never
255 0 before 1867 Never
176 0 157 18 Never
255 10 200 54 Never
273 0 before 1850 Never
173 2 130 43 Never
171 0 117 54 Never
170 1 109 60 Never
253 0 243 10 Never
253 0 before 1869 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
28 23 194 0 Never
21 19 237 0 Never
21 19 224 0 Never
41 40 220 0 Never
25 20 204 0 Never
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ