General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
175 0 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
176 7 before 1947 Never
173 0 before 1950 Never
177 0 110 67 Never
172 10 114 58 Never
174 0 before 1949 Never
173 0 before 1950 Never
172 0 before 1951 Never
178 0 110 67 Never
178 0 before 1945 Never
178 8 119 59 Never
178 6 142 35 Never
178 0 before 1945 Never
178 5 before 1945 Never
178 8 109 68 Never
177 1 120 57 Never
177 2 150 27 Never
177 10 117 60 Never
177 10 136 41 Never
177 3 147 30 Never
177 2 before 1945 Never
177 5 110 67 Never
177 9 before 1946 Never
177 9 125 52 Never
177 7 140 36 Never
177 0 150 27 Never
177 8 before 1946 Never
177 0 before 1946 Never
177 1 150 27 Never
177 4 113 64 Never
177 9 104 72 Never
177 10 130 47 Never
177 7 117 60 Never
177 14 124 52 Never
176 5 124 52 Never
176 12 before 1946 Never
176 3 before 1946 Never
176 11 before 1946 Never
176 9 before 1946 Never
176 4 before 1946 Never
176 8 129 47 Never
176 7 130 46 Never
176 0 before 1947 Never
176 0 before 1947 Never
176 5 118 57 Never
176 5 135 40 Never
176 0 before 1947 Never
176 0 174 1 Never
176 0 before 1947 Never
175 0 119 56 Never
175 0 114 61 Never
175 13 122 53 Never
175 7 140 35 Never
175 3 140 35 Never
175 0 before 1948 Never
175 7 120 55 Never
175 0 before 1948 Never
175 8 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
175 7 before 1948 Never
175 11 before 1948 Never
175 2 131 43 Never
175 0 148 27 Never
175 12 113 61 Never
175 7 97 77 Never
175 0 before 1948 Never
175 6 before 1948 Never
175 6 139 35 Never
175 7 before 1948 Never
175 13 103 71 Never
174 2 101 73 Never
174 3 before 1948 Never
174 2 147 26 Never
174 5 before 1948 Never
174 0 before 1948 Never
174 4 before 1948 Never
174 0 150 24 Never
174 5 104 69 Never
174 0 95 79 Never
174 6 101 72 Never
174 1 148 26 Never
174 13 124 49 Never
174 6 130 44 Never
174 9 115 58 Never
174 7 before 1949 Never
174 6 96 77 Never
174 0 143 31 Never
174 9 122 51 Never
174 0 152 22 Never
174 7 100 73 Never
174 5 131 42 Never
174 0 before 1949 Never
174 13 before 1949 Never
174 0 112 62 Never
174 3 137 36 Never
174 4 109 64 Never
174 12 before 1949 Never
174 0 149 24 Never
174 8 before 1949 Never
174 0 117 56 Never
174 0 151 22 Never
174 9 117 56 Never
174 4 before 1949 Never
173 0 150 23 Never
173 8 95 77 Never
173 9 137 36 Never
173 10 103 70 Never
173 0 before 1949 Never
173 4 109 64 Never
173 16 108 65 Never
173 1 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 3 before 1950 Never
173 9 107 65 Never
173 9 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 2 before 1950 Never
173 0 before 1950 Never
173 12 101 71 Never
173 12 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 0 before 1950 Never
173 0 before 1950 Never
173 4 109 64 Never
173 4 before 1950 Never
173 13 118 54 Never
173 10 before 1950 Never
173 2 136 36 Never
173 11 118 54 Never
173 3 before 1950 Never
173 11 before 1950 Never
173 3 before 1950 Never
173 6 133 39 Never
173 0 149 23 Never
172 3 124 48 Never
172 0 119 53 Never
172 8 before 1950 Never
172 4 before 1950 Never
172 3 142 30 Never
172 3 106 66 Never
172 0 before 1951 Never
172 0 165 7 Never
172 7 before 1951 Never
172 16 before 1951 Never
172 0 146 25 Never
172 5 before 1951 Never
172 14 before 1951 Never
172 5 before 1951 Never
172 0 134 37 Never
172 4 140 31 Never
172 10 before 1951 Never
172 0 117 54 Never
172 2 139 33 Never
172 7 130 42 Never
172 10 98 73 Never
172 4 102 69 Never
172 6 131 40 Never
172 7 before 1951 Never
171 0 108 63 Never
171 8 119 52 Never
171 4 before 1951 Never
171 5 before 1951 Never
171 11 before 1951 Never
171 0 before 1951 Never
171 0 before 1951 Never
171 7 127 44 Never
171 0 before 1951 Never
171 5 before 1951 Never
171 6 before 1951 Never
171 7 103 68 Never
170 3 before 1953 Never
170 0 145 24 Never
170 6 before 1953 Never
170 7 before 1953 Never
170 5 109 60 Never
169 13 116 53 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ